Privatlivspolitik

Oplysninger om behandling af personoplysninger mv.

Behandlingen af Personfølsomme oplysninger, og dine Persondata

Følsomme persondata defineres som enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data der direkte eller indirekte kan identificere en person. Eller med andre ord: Al information, der kan identificere en bestemt person.

Med henvisning til Persondataforordningen samt Databeskyttelsesloven, er denne privatlivs- og persondatapolitik udformet, for at kunne oplyse dig om, hvilke persondata vi i Advokatfirmaet Askholm behandler, og hvordan vi behandler dem.

Vi opfordrer til, at du læser vores persondata politikker igennem, så du ved, hvilke data vi indsamler, hvordan vi behandler dem og hvilke rettigheder du har. I dette skrift gennemgår vi de væsentligste oplysninger, du bør have.

Personoplysninger

Begrebet personoplysninger dækker alle former for data, der kan bruges til at identificere personer, herunder – men ikke begrænset til, – for-, mellem- og efternavn, -alder, -køn, -stilling, -privatadresse eller anden fysisk adresse, -e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Ligeledes omfatter personoplysninger også data som adfærd, økonomiske oplysninger mv., der alle benyttes i opretholdelse af klientforholdet mellem klienter og Advokatfirmaet Askholm.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Advokatfirmaet Askholm har brug for en række personoplysninger for at kunne agere som advokat for dig eller din virksomhed, og kunne opretholde servicering af klientforholdet i den enkelte sag.
Visse oplysninger indsamles, behandles og opbevares også efter lovkrav i henhold til hvidvasknings- og bogføringsloven.

Nedenstående oplysninger kan blive indsamlet og behandlet, når du er klient ved Advokatfirmaet Askholm

E-mailadresse, for-, – mellemnavne og efternavn, adresse, telefonnummer, alder, tekniske detaljer (mailadresser inkluderet), geografiske data samt data der måtte være nødvendige for gennemførsel af den aftalte og pålagte opgave som advokat for dig, i den enkelte sag.

Advokatfirmaet Askholm indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Kontakter os med henblik på oprettelse af en sag hos os
 • Får advokat Askholm som advokat via meddelelse af fri proces fra Retten,
 • Får opstartet en gældssaneringssag ved Skifteretten, med Askholm som medhjælper,
 • Sender forespørgsler, klager og/eller interagerer med advokatfirmaet på anden vis
 • Afgiver personoplysninger på anden vis til Advokatfirmaet Askholm

Advokatfirmaet Askholm indsamler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere en aftalt ydelse, eller behandle en sag eller forespørgsler.

Advokatfirmaet Askholm indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand, – undtaget efter forudgående udtrykkelig aftale, – eller som nødvendigt led i udførelsen af opgaverne i den enkelte sag, hvor advokat Askholm er advokat for dig.

Advokatfirmaet Askholm benytter hovedsagelig bankoverførsler ved ind- eller udbetalinger (idet klienter dog tillige kan indbetale via MobilePay), og opbevarer ikke informationer om betalingskort. Bemærk at ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven.

Advokatfirmaet er såkaldt dataansvarlig iht. loven

Idet vi behandler en eller flere sager for dig, er Advokatfirmaet Askholm, CVR-nr. 24128742 i lovens forstand dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget, eller vil komme til at modtage fra og om dig, samt den eller de andre personer, som er eller bliver involverede i sagen.

Formål med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Al behandling af personoplysninger her på kontoret / i advokatfirmaet, sker i henhold til reglerne i databeskyttelsesforordningens regler om gennemsigtighed, proportionalitet, rigtighed og fortrolighed mv.

Vi behandler personoplysninger for at kunne løse de juridiske opgaver som du som klient har anmodet os om, og for at kunne opfylde de forpligtelser vi som advokatfirma i øvrigt har i henhold til de til enhver tid gældende love og regler.

Den aftale vi har indgået, om behandling af én eller flere selvstændige sager for dig, – eller anden juridisk rådgivning for dig, – giver samtidig advokatfirmaet et retsgrundlag for deraf følgende behandling af diverse personoplysninger.

Juridisk set, kan behandlingen og / eller registreringen af personoplysninger bla. være begrundet i:

 • At den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse vi dermed har,
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, – eller
 • At behandlingen er nødvendig for at opfylde væsentlige interesser, der overstiger den registreredes interesser (legitime interesser).

Vores behandling kan selvsagt også hvile på et egentligt samtykke. Der henvises til databeskyttelsesforordningens regler.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler både almindelige og egentlige personfølsomme oplysninger. Endvidere behandler vi CPR-numre i det omfang, vi har som følge af sagens karakter, har et egentligt og nødvendigt behov for det, – eller oplysningerne indgår i de oplysninger eller dokumentationer, vi modtager fra tredjemand.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

I det omfang det findes nødvendigt af hensyn til sagens behandling vil det kunne være, eller blive nødvendigt som led i sagsførelsen, at vi skal / kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende eksemplificerede modtagere:

 • Sagens øvrige parter
 • Domstolene
 • Rådgivere for parter
 • syns- og skønsmænd m.v.
 • Offentlige myndigheder
 • Alt i det omfang det er begrundet i sagens behandling, eller en konkret aftale. Vi vil løbende holde dig orienteret herom i det omfang, det er relevant.

Endvidere overlades oplysninger i krypteret form til ekstern it-virksomhed, der udfører aftalt backup for advokatfirmaet, og som advokatfirmaet har indgået databehandleraftale med.

Al videre kommunikation af personfølsomme oplysninger i lovens forstand, vil ske via sikker mail, eller på anden sikker måde.

Hvor stammer de hos os registrerede personoplysninger fra?

Vi registrerer, – hhv. opbevarer, – personoplysninger i din / dine sager, som vi har modtaget fra sagens parter, disses rådgivere, domstolene, offentlige myndigheder, og / eller andre aktører i sagen.

I det omfang der modtages personoplysninger i sagen vedr. dig, fra andre i sagen, vil du løbende blive gjort bekendt hermed.

Endvidere kan vi som nødvendigt eller rimeligt led i sagsførelsen, registrere oplysninger, som vi har indhentet fra offentligt tilgængelige databaser og registrere, f.eks. tinglysningssystemet og CVR-registret.

Beskyttelse og opbevaring af dine personfølsomme data og oplysninger

Dine personlige oplysninger opbevares på et lukket og sikret netværk, og kan kun tilgås af sekretæren og advokat Askholm, med deraf følgende rettigheder til denne type information. Disse er desuden underlagt vores interne persondatapolitik, der sikrer dine rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning på området.

Ved et aktivt klientforhold, opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig, samt eventuelt Retten. Fra datoen for klientforholdets eller sagens afslutning, opbevares dine data i minimum 5 år og op til 10 år, under hensyntagen til den etiske standard i branchen, – forældelsesreglerne, – Hvidvasklovens regler, samt ansvarsforsikringsselskabets til enhver tid gældende regler og forskrifter.

Vi er i henhold til de advokatetiske regler forpligtet til i alle sager (ved sagens opstart, samt løbende undervejs) at undersøge / være opmærksomme på, om der foreligger interessekonflikt, hvorfor vi ikke sletter de oplysninger, der er eller har været nødvendige for at foretage denne undersøgelse.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis alene hviler på samtykke med dig (hvilket kun sjældent vil være tilfældet), kan dette samtykke selvsagt til enhver tid trækkes tilbage, ved henvendelse til os.

Trækkes et sådant samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af det tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Dine rettigheder som registreret, samt adgang til oplysninger

Du har som dataregistreret efter loven og forordningen, en række rettigheder i tilknytning til vores behandling af personfølsomme oplysninger.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I ganske særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning, jfr. ovenfor.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personfølsomme oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne (men fortsat nødvendigvis registrere, som ovenfor anført), – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning. Dette vil gælde langt de fleste data vi opbevarer i sagen, – være sig iht. Bogføringsloven, – Hvidvaskloven, – reglerne for advokaters opbevaring af klient- og sagsoplysninger, samt forsikringsselskabets til enhver tid gældende regler herom!
 • Dette medfører, at samtlige data på den enkelte sag, – herunder om klienten, – modparten, – vidner mv., som alt overvejende hovedregel, opbevares i minimum 5 år, fra sagens afslutning!
 • Bemærk! Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, al- mindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på: go@advokat-askholm.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt, ændring og opdatering af persondatapolitikken

Advokatfirmaet Askholm er selvsagt forpligtet til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred, og dette vil vi til enhver tid påse.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, bedes du kontakte os direkte.