Lovpligtige oplysninger

Til opfyldelse af oplysningspligten iht. lovgivningen, herunder Forbrugerklageloven § 4

Advokatfirmaet Askholm, er etableret på følgende adresse:
Østervold 33, 8900 Randers C.

Vi kan kontaktes på telefonnummer (+45) 86 42 81 00 samt på e-mailadressen ta@advokat-askholm.dk.

Vores CVR-nummer er: 27128742.

Advokatfirmaet Askholm er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokatfirmaet Askholm har klientbankkonti i Sparekassen Djursland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Tom Askholm hos Advokatfirmaet Askholm er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Tom Askholm hos Advokatfirmaet Askholm er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Global Speciality SE i Hannover, Tyskland, repræsenteret ved HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Askholm, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Askholm anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Tom Askholm hos Advokatfirmaet Askholm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Askholm og/eller utilfredshed med Advokat Tom Askholms adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.